privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk! 

Door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik, als behandelend coach van uw kind, een dossier over uw kind aanleg. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die u mij vooraf aan de behandeling van uw kind is meegedeeld, tijdens een intake is besproken en eventueel vooraf in contractvorm is vastgelegd.

Daarnaast bevat dit dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, zijn welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

Verscherpte regels privacybescherming

Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens ( de AVG) zal, na de behandeling, het volgende in het dossier vermeld worden wat hebben we gedaan, waarom (het behandeldoel), wat is het resultaat en wat vindt het kind van deze manier van werken.

 

Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens

Daarbij doe wij ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Wij beloven

  • Zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind
  • Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Dat wij als enige toegang hebben tot de gegevens in uw dossier
  • Dat wij ons zullen houden aan ons beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht)

Informatieverstrekking

Mocht het van belang zijn om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over uw kind zal dit alleen gebeuren met uw expliciete, schriftelijke toestemming.

 

Financiële administratie

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die alleen wij zullen verwerken.

  • De naam van uw kind, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling
  • De kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.